Vorstand

202021

Prä­si­dent:
Jana Bert­ram

Vize­prä­si­dent:
Sunil Gopa­la­krish­na
Schatz­meis­ter:
Jör­dis Sophie Krip­pen­dorff

201920

Prä­si­dent:
Mosta­fa Paliz­dar
Vize­prä­si­den­tin:
Wieb­ke Sie­vers
Sekre­tä­rin:
Wera Bräu­ning
Schatz­meis­ter:
Alex­an­der Beck­mann
Beauf­trag­te für Öffent­lich­keits­ar­beit:
Nazli Shah­ba­zi, Anni­ka Bud­de
Beauf­trag­te für Rota­ry & Lions:
Jana Bert­ram

201819

Prä­si­den­tin:
Anni­ka Bud­de
Vize­prä­si­den­tin:
Wera Bräu­ning
Schatz­meis­ter:
Alex­an­der Beck­mann
Web­mas­ter:
Anni­ka Bud­de

201718

Prä­si­dent:
Wolf­ram Hae­se­ler
Vize­prä­si­den­tin:
Anni­ka Bud­de
Sekre­tä­rin­nen:
Jör­dis Krip­pen­dorff, Lena Wei­mann
Schatz­meis­ter:
Alex­an­der Beck­mann
Beauf­trag­ten für Sozia­les:
Jana Bert­ram, Manu­el Heß­ke
Club- & Web­mas­ter:
Dia­na Kusch

201617

Prä­si­den­tin:
Dia­na Gier­se
Vize­prä­si­dent:
Wolf­ram Hae­se­ler
Sekre­tä­rin:
Jör­dis Krip­pen­dorff
Schatz­meis­ter:
Alex­an­der Beck­mann
Beauf­trag­ter für Sozia­les:
Manu­el Heß­ke
Beauf­trag­ter für IT / Web­mas­ter:
Fabi­an Schink

201516

Prä­si­den­tin:
Jör­dis Krip­pen­dorff
Vize­prä­si­den­tin:
Dia­na Gier­se
Sekre­tä­rin:
Dia­na Gier­se
Schatz­meis­ter:
Andre­as Sei­kel
Club­meis­te­rin:
Jen­ni­fer Weiß
Beauf­trag­te für Sozia­les:
Nora Krip­pen­dorff
Beauf­trag­ter für Sozia­les:
Manu­el Heß­ke
Beauf­trag­ter für IT / Web­mas­ter:
Fabi­an Schink

201415

Prä­si­dent:
Fabi­an Schink
Vize­prä­si­den­tin:
Jör­dis Krip­pen­dorff
Vize­prä­si­dent:
Mat­thi­as Drats­drum­mer
Sekre­tä­rin:
Jana Wil­ken
Schatz­meis­ter:
Andre­as Sei­kel
Club­meis­ter:
Alex­an­der Beck­mann
Beauf­trag­te für Sozia­les:
Nora Krip­pen­dorff
Beauf­trag­ter für Sozia­les:
Manu­el Heß­ke
Beauf­trag­ter für IT:
Fabi­an Schink

201314

Prä­si­dent:
Andre­as Sei­kel
Vize­prä­si­dent:
Fabi­an Schink
Sekre­tä­rin:
Jana Wil­ken
Schatz­meis­te­rin:
[Zum Anzei­gen bit­te anmel­den.]
Club­meis­te­rin:
Jana Wil­ken
Beauf­trag­te für Sozia­les:
Nora Krip­pen­dorff
Beauf­trag­ter für IT:
Fabi­an Schink

Frühere Vorstände

[Zum Anzei­gen bit­te anmel­den.]

Login

Lost your password?