Vorstand

202223

Prä­si­dent:
Sunil Gopa­la­krish­na

Vize­prä­si­den­ten:
Lau­ra Bley­er & Wieb­ke Sievers
Schatz­meis­ter:
Hen­drik Spütz
Beauf­trag­te für Rota­ry & Lions:
Jana Bert­ram

202122

Prä­si­dent:
Jana Bert­ram

Vize­prä­si­dent:
Lau­ra Bleyer
Schatz­meis­ter:
Jör­dis Sophie Krippendorff

202021

Prä­si­dent:
Jana Bert­ram

Vize­prä­si­dent:
Sunil Gopa­la­krish­na
Schatz­meis­ter:
Jör­dis Sophie Krippendorff

201920

Prä­si­dent:
Mosta­fa Palizdar
Vize­prä­si­den­tin:
Wieb­ke Sievers
Sekre­tä­rin:
Wera Bräu­ning
Schatz­meis­ter:
Alex­an­der Beckmann
Beauf­trag­te für Öffentlichkeitsarbeit:
Nazli Shah­ba­zi, Anni­ka Budde
Beauf­trag­te für Rota­ry & Lions:
Jana Bert­ram

201819

Prä­si­den­tin:
Anni­ka Budde
Vize­prä­si­den­tin:
Wera Bräu­ning
Schatz­meis­ter:
Alex­an­der Beckmann
Web­mas­ter:
Anni­ka Budde

201718

Prä­si­dent:
Wolf­ram Haeseler
Vize­prä­si­den­tin:
Anni­ka Budde
Sekre­tä­rin­nen:
Jör­dis Krip­pen­dorff, Lena Weimann
Schatz­meis­ter:
Alex­an­der Beckmann
Beauf­trag­ten für Soziales:
Jana Bert­ram, Manu­el Heßke
Club- & Webmaster:
Dia­na Kusch

201617

Prä­si­den­tin:
Dia­na Gierse
Vize­prä­si­dent:
Wolf­ram Haeseler
Sekre­tä­rin:
Jör­dis Krippendorff
Schatz­meis­ter:
Alex­an­der Beckmann
Beauf­trag­ter für Soziales:
Manu­el Heßke
Beauf­trag­ter für IT / Webmaster:
Fabi­an Schink

201516

Prä­si­den­tin:
Jör­dis Krippendorff
Vize­prä­si­den­tin:
Dia­na Gierse
Sekre­tä­rin:
Dia­na Gierse
Schatz­meis­ter:
Andre­as Seikel
Club­meis­te­rin:
Jen­ni­fer Weiß
Beauf­trag­te für Soziales:
Nora Krip­pen­dorff
Beauf­trag­ter für Soziales:
Manu­el Heßke
Beauf­trag­ter für IT / Webmaster:
Fabi­an Schink

201415

Prä­si­dent:
Fabi­an Schink
Vize­prä­si­den­tin:
Jör­dis Krippendorff
Vize­prä­si­dent:
Mat­thi­as Dratsdrummer
Sekre­tä­rin:
Jana Wil­ken
Schatz­meis­ter:
Andre­as Seikel
Club­meis­ter:
Alex­an­der Beckmann
Beauf­trag­te für Soziales:
Nora Krip­pen­dorff
Beauf­trag­ter für Soziales:
Manu­el Heßke
Beauf­trag­ter für IT:
Fabi­an Schink

201314

Prä­si­dent:
Andre­as Seikel
Vize­prä­si­dent:
Fabi­an Schink
Sekre­tä­rin:
Jana Wil­ken
Schatz­meis­te­rin:
[Zum Anzei­gen bit­te anmelden.]
Club­meis­te­rin:
Jana Wil­ken
Beauf­trag­te für Soziales:
Nora Krip­pen­dorff
Beauf­trag­ter für IT:
Fabi­an Schink

Frühere Vorstände

[Zum Anzei­gen bit­te anmelden.]

Login

Lost your password?